ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวังตะกอ

จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวังตะกอ  จำนวน  13 หมู่บ้าน  

มีทั้งหมด    1,018  คน

(ข้อมูล ณ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑)