ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพสำหรับคนพิการ

จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพสำหรับคนพิการ  ของเทศบาลตำบลวังตะกอ  จำนวน 13 หมู่บ้าน

มีทั้งหมด  92 คน