ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

แนะนำเทศบาลตำบลวังตะกอ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลวังตะกอ

 เทศบาลตำบลวังตะกอเริ่มจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกอ ตามประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  113 ตอนที่ 9 ง  ลงวันที่ 30  มกราคม 2539 ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกอ เป็นเทศบาลตำบลวังตะกอ  ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2555

ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลวังตะกอ  มีสำนักงานตั้งอยู่ หมู่ที่ 5  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร   ห่างจากทางหลวงหมายเลข 41 ( ถนนเอเชีย)  ประมาณ 300 เมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอ

หลังสวน  ประมาณ   5  กิโลเมตร     โดยมีอาณาเขต  ดังนี้

ทิศเหนือติดต่อตำบลนาขา อำเภอหลังสวน

ทิศใต้ติดต่อแม่น้ำหลังสวน

ทิศตะวันออกติดต่อตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน

ทิศตะวันตกติดต่อตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน

 เนื้อที่

จำนวนเนื้อที่ทั้งหมด 125.470  ตารางกิโลเมตร คิดเป็นจำนวน 78,419 ไร่ (รวมจำนวนพื้นที่ป่าไม้ด้วย)

 ภูมิประเทศ

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับพื้นที่ราบสูง และภูเขา

เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลวังตะกอ มีจำนวน 13 หมู่บ้าน  ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวังตะกอ เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 

11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  1 , 2 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 และหมู่ที่ 13  และอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวังตะกอเต็มบางส่วน   จำนวน 2 หมู่บ้าน   ได้แก่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4

จำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

    หมู่ที่ 1  บ้านวังตะกอ                                   หมู่ที่ 7  บ้านปากสระ                           หมู่ที่ 13 บ้านหินช้างสี 

    หมู่ที่ 2  บ้านนาหมู่                                      หมู่ที่ 8  บ้านปากปิ

    หมู่ที่ 3  บ้านนอกไส                                    หมู่ที่ 9  บ้านแหลมน้ำ

    หมู่ที่ 4  บ้านเขาม่วง                                   หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งแร่

    หมู่ที่ 5  บ้านนาพรุ                                      หมู่ที่ 11 บ้านเขาแงน

    หมู่ที่ 6  บ้านดอนกระจาย                           หมู่ที่ 12 บ้านบากแดง

 ท้องถิ่นอื่นในตำบล 

      - จำนวนเทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองหลังสวน ได้แก่   หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4

      จำนวนประชากรทั้งสิ้น  8,268  คน   แยกเป็น  ชาย  4,064  คน   หญิง  4,204  คน  และจำนวน

ครัวเรือน  4,133  หลังคาเรือน   แยกตามหมู่บ้าน ได้ดังนี้ 

 

หมู่ที่

 

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม

จำนวนครัวเรือน

      หมู่ที่ 1  บ้านวังตะกอ

53

50

103

28

      หมู่ที่ 2  บ้านนาหมู่

45

41

  86

32

      หมู่ที่ 3  บ้านนอกไส

139

141

280

117

      หมู่ที่ 4  บ้านเขาม่วง

1,010

1,090

2,100

       1,532

      หมู่ที่ 5  บ้านนาพรุ

579

604

1,183

632

      หมู่ที่ 6  บ้านดอนกระจาย

414

388

802

309

      หมู่ที่ 7  บ้านปากสระ

185

234

419

176

      หมู่ที่ 8  บ้านปากปิ

322

339

661

275

      หมู่ที่ 9  บ้านแหลมน้ำ

115

128

243

105

      หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งแร่

152

146

298

143

      หมู่ที่ 11 บ้านเขาแงน

372

354

726

294

      หมู่ที่ 12 บ้านบากแดง

334

353

687

265

      หมู่ที่ 13 บ้านหินช้างสี

344

336

680

225

ทะเบียนบ้านกลาง

-

-

-

-

รวม

4,064

4,204

8,268

4,133

 มีความหนาแน่นเฉลี่ย  66  คน / ตารางกิโลเมตร

หมายเหตุ     ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอหลังสวน    ข้อมูล  ณ  เดือน  27 มีนาคม  พ.ศ. 2558  

 การศึกษา 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 1   แห่ง     ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอกไส  หมู่ที่ 5  โรงเรียนประถมศึกษา  3  แห่ง    ได้แก่

- โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม หมู่ที่ 3

- โรงเรียนบ้านเขาแงน หมู่ที่  5

- โรงเรียนบ้านคลองระ หมู่ที่ 13

โรงเรียนมัธยมศึกษา  1   แห่ง   ได้แก่ โรงเรียนเมืองหลังสวน  หมู่ที่ 4

โรงเรียนอาชีวศึกษา  1   แห่ง   ได้แก่ โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ  หมู่ที่ 11

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหลังสวน   ตำบลวังตะกอ  1  แห่ง  (หมู่ที่ 5)

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  4   แห่ง (หมู่ที่ 5 , 6 , 7 และหมู่ที่ 13)

สนามกีฬา 11   แห่ง   ได้แก่

- สนามโรงเรียนเมืองหลังสวน  หมู่ที่ 4 

- สนามโรงเรียนบ้านเขาแงน   หมู่ที่ 5

- สนามเอนกประสงค์ อบต.วังตะกอ  หมู่ที่ 5

- สนามศูนย์หมู่บ้าน (สนามตะกร้อ)  หมู่ที่ 6

- สนามบ้านทุ่งแซ้ง  หมู่ที่ 8

- สนามฟุตบอล  หมู่ที่ 10

- สนามตะกร้อ  หมู่ที่ 10

- สนามวอลเลย์บอล  หมู่ที่ 10

- สนามกีฬา  หมู่ที่ 11

- สนามกีฬา  หมู่ที่ 12

- สนามโรงเรียนบ้านคลองระ  หมู่ที่ 13

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 วัด  3  แห่ง      ได้แก่

- วัดสมุหเขตตาราม  (วัดหัววัง)      หมู่ที่ 3

- วัดเสกขาราม  หมู่ที่ 4                       

- วัดเทพวงศ์วราราม (วัดเขาแงน)   หมู่ที่  5

สาธารณสุข

โรงพยาบาลของรัฐขนาด 120 เตียง 1   แห่ง

ศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน           13   แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ                  100   %

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.)    161   คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จุดตรวจในเขตเทศบาลตำบลวังตะกอ  2   แห่ง   (หมู่ที่ 5)

 ข้อมูลอื่นๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

 -  แหล่งป่าไม้ 

 -  แหล่งแร่ 

 -  แหล่งหิน

 มวลชนจัดตั้ง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)    จำนวน  5   รุ่น   91  คน

ลูกเสือชาวบ้าน   จำนวน  2   รุ่น   200  คน

ไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.)  จำนวน  1   รุ่น   250  คน

กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ  จำนวน1   รุ่น     35  คน

กลุ่มผลิตน้ำดื่มคุณภาพตำบลวังตะกอ  จำนวน  32  คน

กลุ่มส่งเสริมคุณภาพเพื่อการส่งออกตำบลวังตะกอ  จำนวน  78  คน