ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ของตำบลวังตะกอ

           ตามที่จังหวัดชุมพร  แจ้งว่า  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)  ได้ดำเนินการโครงการ "ปณิธานความดี  ปีมหามงคล"  ขึ้น   และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินงานภายใต้โครงการ  ในทุกชุมชน/หมู่บ้าน  ในเขตพื้นที่  ในหลักการ ๑ ชุมชน/หมู่บ้าน ๑ ปณิธานความดี  เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๘ พรรษา

           เทศบาลตำบลวังตะกอ  ได้ร่วมดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว  ในทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ในหลัการ ๑  ชุมชน/หมู่บ้น ๑ ปณิธานความดี  ปรากฏรายละเอียดดังนี้

รายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ปณิธานความดี

 

หมู่ที่ ๑ บ้านวังตะกอ

                                       

 

๑.ร่วมพัฒนาสวนป่าชุมชนตำบลวังตะกอ  และพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้าน  และตำบลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่           

๒.จะรักษาความสะอาดครัวเรือนและชุมชนในพื้นที่ให้สะอาดอยู่เสมอ

หมู่ที่ ๒ บ้านนาหมู่                  

 

๑.ร่วมรณรงค์ทำความสะอาดในหมู่บ้านรวมถึงแสดงความจงรักภักดี  ต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ทุกๆครั้งที่มี      โอกาสได้จัดทำ  รวมถึงการบริจาคโลหิต

๒. ร่วมพัฒนาป่าชุมชนตำบลวังตะกอและที่สาธารณะในหมู่บ้าน ในตำบล  ครอบคลุมถึงพื้นที่ใกล้เคียง

 หมู่ที่ ๓ บ้านนอกไส                         

 

๑.ร่วมพัฒนาป่าชุมชน  และที่สาธารณะในหมู่บ้าน  ในตำบล  ครอบคลุมถึงพื้นที่ใกล้เคียง

๒.ร่วมกันตัดหญ้าสองข้างถนนในหมู่บ้าน

หมู่ที่ ๔ บ้านเขาม่วง   ๑.ร่วมกันจัดเก็บขยะในหมู่บ้าน  เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี                                                                                 
หมู่ที่ ๕ บ้านนาพรุ           

 

๑. ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

๒. ร่วมกันตัดหญ้าสองข้างถนน

หมู่ที่ ๖ บ้านดอนกระจาย

 

๑.ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ                                                                                                                            

๒.ร่วมกันตัดหญ้าสองข้างถนน

๓. ร่วมกันทำความสะอาดสระน้ำในหมู่บ้านและขุดลอกผักตบชวา

หมู่ที่ ๗ บ้านปากสระ

 

๑. การพัฒนาสวนป่าชุมชนและพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้านและตำบลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

๒. ร่วมกันรณรงค์และจัดทำความสะอาด  จัดเก็บขยะในหมู่บ้าน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี

หมู่ที่ ๘ บ้านปากปิ          

 

๑.การพัฒนาสวนป่าชุมชนและพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้านและตำบลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

๒.ร่วมกันรณรงค์และจัดทำความสะอาด  จัดเก็บขยะในหมู่บ้าน  เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี                                

หมู่ที่ ๙ บ้านแหลมน้ำ

 

๑. การร่วมกันตัดหญ้าบริเวณสองข้างถนน  ในพื้นที่หมู่ที่ ๙  และตำบลวังตะกอ

๒. การร่วมกันพัฒนาสวนป่าชุมชนตำบลวังตะกอ

หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งแร่        ๑. การบริจาคโลหิต

๒. ร่วมกันพัฒนาที่สาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน
๓. ร่วมกันจัดเก็บขยะในหมู่บ้าน เพื่อรักษษสภาพแวดล้อมที่ดี                                                                                

 

หมู่ที่๑๑ บ้านเขาแงน

 

 ๑. ร่วมกันรณรงค์และจัดเก็บขยะในหมู่บ้าน

๒. ร่วมกันพัฒนาสวนป่าชุมชนตำบลวังตะกอ

๓. ร่วมกันพัฒนาที่สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้านและตำบล

หมู่ที่ ๑๒ บ้านบากแดง   

 

๑.ร่วมกันพัฒนาสวนป่าชุมชนตำบลวังตะกอ                                                                                                           

๒.ร่วมกันรณรงค์และจัดเก็บขยะในหมู่บ้าน

หมู่ที่ ๑๓

 

 

๑.ร่วมกันรณรงค์และจัดเก็บขยะในหมู่บ้าน

๒.ช่วยกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำ

๓.ช่วยกันปรับปรุงถนนในหมู่บ้าน