ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ หมู่ที่ ๑๒

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันเสาร์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายประวิทย์ ภูมิระวิ นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ มอบหมายให้นางสาวนภัส เพ็ชรโสม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวทิพวรรณ มุสิโก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน  เด็ก,ผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ , การสมัครเข้าชมรมผู้สูงอายุ และการกรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังตะกอ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุ ,อสม.(ให้บริการตรวจสุขภาพ) , กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ,พี่น้องประชาชนหมู่ที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุม และนายกิตติ อนันต์แดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ เป็นประธานในที่ประชุม