ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประชุมหมู่บ้านประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันอาทิตย์ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายประวิทย์ ภูมิระวิ นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ มอบหมายให้นางสาวนงนภัส เพ็ชรโสม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวทิพวรรณ มุสิโก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน เด็ก ,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,การสมัครเข้าชมรมผู้สูงอายุ และการกรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังตะกอ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุ ,อสม.(ให้บริการตรวจสุขภาพ) ,พี่น้องประชาชนหมู่ที่ ๗ เข้าร่วมประชุม และนายสุชาติ นุชบุญช่วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ เป็นประธานในที่ประชุม