ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประชุมโครงการขุดสระน้ำขนาดเล็ก(ขนาดจิ๋ว)

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประวิทย์ ภูมิระวิ นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เชิญ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่มีความประสงค์ขอขุดสระน้ำขนาดเล็ก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังตะกอ โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ ได้เชิญผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พร้อมท้องถิ่นอำเภอหลังสวน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร เข้าร่วมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการขุดสระน้ำขนาดเล็ก (บ่อจิ๋ว) โดย กรมพัฒนาที่ดิน เป็นเจ้าภาพในการดำนเนินการโครงการ ในเขตพื้นที่ตำบลวังตะกอ ซึ่งมีผู้แสดงความจำนงที่จะขุดสระดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของโครงการดังกล่าว ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบและให้เผยแพร่ไปยังผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย ซึ่งมติที่ประชุมได้ตกลงกันว่าให้ผู้ที่ประสงค์จะขุดสระน้ำขนาดเล็กส่งเอกสาร ได้แก่

๑.แบบฟอร์ความต้องการแหล่งน้ำขนาดเล็กของกรมพัฒนาที่ดิน

๒.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๓.สำเนาทะเบียนบ้าน

๔.เอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน

โดยให้ยื่นเอกสารดังกล่าวได้ที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลวังตะกอ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบโดยทั่วกันแล้ว

ส่วนการขุดบ่อน้ำตื้น ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขุดยื่นความจำนงได้ที่ เทศบาลตำบลวังตะกอและเทศบาลตำบลวังตะกอ จะประสานไปยังกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมาชี้แจงให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง เกี่ยวกับหลักเกณท์การขุดบ่อน้ำตี้นและขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลามาประชุมในวันนี้