ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

หน่วยงานภายใน

- คณะผู้บริหาร

 • นายประวิทย์  ภูมิระวิ  นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ
 • นายสมบัติ  ดึงสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ
 • นายบุญเลิศ ชูรัศมี  รองนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ
 • นายวัฒนา  ทับเคลียว  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ
 • นายวิทยา  อรุณรักษ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ 

 • คณะผู้บริหาร
 • กิจการสภาเทศบาล
 • ปลัดเทศบาล
 • สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลที่มิได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • กองคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานผลประโยชน์ฯ งาน แผนที่ภาษีฯ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
 • กองช่าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการผังเมืองและโยธา งานไฟฟ้า การสาธารณูปโภค และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย งานการโยธา งานวิศวกรรม และ งานผังเมือง
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย