ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

กองช่าง

องช่าง  มีหน้าที่เกี่ยวกับการผังเมืองและโยธา  งานไฟฟ้า  การสาธารณูปโภค  และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 

-งานการโยธา

-งานวิศวกรรม

-งานผังเมือง

กองช่าง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานการโยธา  งานวิศวกรรม   และงานผังเมือง  โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

๑.  งานการโยธา

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  เขื่อน  และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง  งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เขื่อน  ทางเท้า  งานควบุคมดูแลอาคารสถานที่  งานไฟฟ้าถนน  งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  งานให้คำปรึกษา  แนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง  งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา  งานประมาณราคา  งานซ่อมบำรุงรักษาและงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒.  งานวิศวกรรม

       มีหน้าที่เกี่ยวกับงานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม  งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม  งานออกแบบรายงานรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมและงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้มอบหมาย

๓.  งานผังเมือง

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำผังเมืองรวม  งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ  งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์  งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก  ทางน้ำ  งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง  งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง  งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม  งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง  งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม  งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


บุคลากร  กองช่าง  ประกอบด้วย

1.  นายเดชา  ช่วยบำรุง        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยกองช่าง

2.  นายสิทธิโชค  ศรวัฒนา    ตำแหน่ง  นายช่างโยธา

3.  นายศรีรัตน์  เพ็ชรเมือง     ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

4.  นายรังสิมันต์ุ  มุสิกสาร     ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา