ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

คณะผู้บริหาร

- คณะผู้บริหาร

  • นายประวิทย์  ภูมิระวิ  นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ
  • นายดำรงค์ สุวรรณเนาว์  รองนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ
  • นายจักรี  บุณยเกียรติ  รองนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ
  • นายอานุภาพ  อรุณรักษ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ
  • นายรัฐกรณ์  สิงห์สุข  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ