ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

คณะผู้บริหาร

- คณะผู้บริหาร

  • นายสมบัติ  ดึงสุวรรณ  นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ
  • นายบุญเลิศ  ชูรัศมี รองนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ
  • นายดำรงค์ สุวรรณเนาว์  รองนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ
  • นายวิทยา  อรุณรักษ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ
  • นายสุมล  สงละออ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ