ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

สำนักปลัดเทศบาล

- สำนักปลัด

สำนักปลัดเทศบาล   มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลที่มิได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของ

ส่วนราชการใด  หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย   

                       -  งานบริหารทั่วไป

                       -  งานแผนและงบประมาณ

                       -  งานนิติการ

-  งานการเจ้าหน้าที่

                       -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                       -  งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

                       -  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

         สำนักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับ  และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

๑.  งานบริหารทั่วไป

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ  งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ  ที่ขอความร่วมมืองานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการงานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานแจ้งมติ  ก.ท.  และ  ก.ท.จ. ให้กองอื่นหรือฝ่ายต่างๆ  ทราบและงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

๒.  งานแผนและงบประมาณ

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานจัดทำงบประมาณ  งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ - รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต  งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาล  และหน่วยงานใกล้เคียง  เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน  การจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆ  ทราบและดำเนินการ  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล  และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  (ถ้ามี)  งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ  ของเทศบาล  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.  งานนิติการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณา  วินิจฉัยปัญหากฎหมายร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจัดทำนิติกรรมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดีการสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

๔.  งานการเจ้าหน้าที่

       มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย และเลื่อนระดับ  งานสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือกและการคัดเลือก  งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติพนักงานและลูกจ้าง  งานปรับประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง  งานพัฒนาบุคลากร  งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง  การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  งานสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือรับมอบหมาย

๕.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

       มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานป้องกันและระงับอัคคีภัยและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและระงับสาธารณภัยต่างๆ  และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับมอบหมาย

๖.  งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ  ให้แก่สังคม  งานประสานและร่วมมือกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสวัสดิการสังคม  งานให้คำปรึกษา  แนะนำด้านสวัสดิการสังคมแก่ผู้มาขอรับ  งานสำรวจวิจัย  สภาพปัญหาด้านสวัสดิการสังคมของชุมชน  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๗.  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานประเพณี  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  งานกีฬาและนันทนาการ  โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับงานห้องสมุด  งานฝึกและส่งเสริมการศึกษา  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  งานกีฬา  และนันทนาการ  งานกิจการศาสนา  มีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดแผนงาน/กิจกรรมส่งเสริมศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  งานประชาสัมพันธ์ด้านศาสนา  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม  งานประเพณีท้องถิ่น  งานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่น  ประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  การติดตามประเมินผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์   และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากร  สำนักปลัด  ประกอบด้วย

1. นายศุภวิชญ์ สุขเกิด ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

2. นางสาวชุลีพร คงจินดา  ตำแหน่ง นักประชุาสัมพันธ์

3. นางสาวทิพวรรณ  มุสิโก ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

4. นายศุภวิชญ์  สุขเกิด ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

5. นางรัตนศิริ  สอนสวัสดิ์ ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา

6.  นางสาววลัยพร  ยังพลขันธ์  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป

7.  พันจ่าเอกพยุงศักดิ์  พรหมพิชัย ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8.  นางสุกัญญา  อ้นเสถียร ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

9.  นางสาวพัชณีย์ มากเกตุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

10.  นายประเสริฐ  พัชยา ตำแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

11. นายนิวัฒน์ บุญยัง พนักงานดับเพลิง

12.  นายเกียรติศักดิ์ เพ็ชรสุข ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์

13.  นายศิริวัฒน์ ส่งศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

14.  นางสาวดวงใจ  สุริยงค์ ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

15.  นางสาวปราณี  สองสมุทร ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

16.  นางอรอนงค์  แก้วชูสมัย ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

17.  นางสาวเยาวดี  กลัดวัง ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

18.  นางเสาว์วภรณ์  ทองวัง ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก