ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

แนะนำสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังตะกอ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังตะกอ

 

พระครู อุดมจริยคุณ 

 

 

 

                            วัดสมุหเขตตารามหรือเรียกกันทั่วไปว่า วัดหัววัง  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  เป็นวัดเก่าแก่ของตำบลวังตะกอ  และเป็นสถานศึกษาของคนในสมัยก่อน ซึ่งลูกผู้ชายไทยทุกคน  เมื่อบวชแล้วจะต้องเรียนนักธรรม  ซึ่งพระภิกษุเป็นผู้สอน  ต่อมาการศึกษาได้พัฒนาขึ้น  จึงมีการก่อสร้างโรงเรียน  ชื่อโรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม  เปิดสอนระดับชั้นประถม ๑-๔   ถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกของตำบลวังตะกอ  เลยทำให้การศึกษาทางธรรมของวัดลดลงไปเรื่อยๆ  จนไม่มีคนมาเรียนหนังสือ  ต่อมาตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสมุหเขตตารามได้ว่างลง  ในปีพ. ศ. ๒๕๑๘  ซึ่งขณะนั้น  นายกฤษ  วีรชนชาญ  ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลวังตะกอ และชาวบ้านได้รวมตัวกันไปนิมนต์  พระมหาชลินทร์  ช่วงนั้นท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดประสาทนิกร  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  ให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดสมุหเขตตาราม และท่านเป็นคนตำบลวังตะกอโดยกำเนิด  เมื่อเป็นเจ้าอาวาสท่านได้พัฒนาวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองโดยการสร้างโบสถ์  เมรุ  สร้างกุฎิ และที่สำคัญหลวงพ่อมหาชลินทร์  ยึดหลักการพัฒนาคนเป็นหลักสำคัญ  ท่านได้ก่อตั้งโรงเรียนปริยัติธรรม  มีลูกศิษย์ลูกหาหลายคน  ที่จบการศึกษาจากวัดแห่งนี้แล้วประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน  อาทิ  ปลัดหนึ่งหรือปลัดสุพจน์  คำสมภาพและนายทหาร  คุณยอดยิ่ง  ปลอดพยันต์

      

                               

                               ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕  ท่านเห็นว่า  การพัฒนาคนต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก  จึงเปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กของวัดสมุหเขตตาราม  ให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรหลานนำเด็กมาฝากที่ศูนย์เด็กเล็ก  เพื่อแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูเด็กและทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากไม่ต้องมาดูแลบุตรหลาน  ท่านได้ตั้งชื่อศูนย์รับเลี้ยงเด็กว่า  โรงเรียนภมรพิมานธรรม  เพื่อรำลึกถึงพระครูภมรจริยคุณ  อดีตเจ้าอาวาสวัดสมุหเขตตาราม  ในการสร้างครั้งนั้นหลวงพ่อได้ใช้ทุนส่วนตัว  ในการจ้างครูผู้ดูแลเด็ก  และในช่วงนั้นกรมศาสนาได้สนับสนุนงบประมาณแต่ไม่เพียงพอ  เนื่องจากปริมาณเด็กเพิ่มขึ้นและกรมพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนงบประมาณสื่อการเรียนการสอน  เครื่องเล่น  เครื่องออกกำลังกาย  เครื่องเล่นประเภทต่างๆ

                             ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๓๕  หลวงพ่อมหาชลินทร์  ได้มรณภาพลง  งบประมาณทางกรมศาสนา ได้ยกเลิกการให้งบสนับสนุน เพราะ ๒ ศูนย์จะรับงบประมาณ ๒ แห่งไม่ได้  จะต้องเลือกหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  ทางศูนย์จึงมอบศูนย์เด็กเล็กให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้ดูแล  จนกระทั่งกระทรวงมหาดไทย  จัดตั้งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๙  ซึ่งนายประวิทย์ ภูมิระวิ  ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลวังตะกอ  ก็จัดหางบประมาณมาสนับสนุนร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน  และต่อมาได้มี พระราชบัญญัติถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในขณะนั้นดูแลและสนับสนุนงบประมาณ   ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ เป็นต้นมา

         

                              ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีเด็กจำนวน  ๘๐-๑๐๐  คน  มีห้องเรียน    ห้องเรียน  แยกห้องน้ำชาย –หญิง  โรงครัว  โรงอาหาร  มีครูพี่เลี้ยง  จำนวน  ๔ คน 

 

โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม

        

ประวัติโรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม

              โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม  ตั้งอยู่ถนนแม่น้ำหลังสวน  หมู่ที่ 3  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ก่อสร้างเมื่อวันที่  19  ธันวาคม  พ.ศ.  2464  โดยท่านพระครูธรรมจารีมุนีวงศาจารย์  อดีตเจ้าอาวาสวัดขันเงิน  ใช้เงินในการก่อสร้าง 8,000  บาท  อาคารขนาด กว้าง 8 เมตร  ยาว  12  เมตร  เป็นอาคารปั้นหยา  2  ชั้น

              ปี  พ.ศ. 2512  ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป. 1 ก  ขนาด  3  ห้องเรียน

              ปี  พ.ศ.  2517  ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.1 ก  ขนาด  4  ห้องเรียน

              ปี พ.ศ.  2520  ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.1 ก  ขนาด 3  ห้องเรียน  โดยสร้างติดกับอาคารเรียนหลังที่ 2  รวมเป็น 7  ห้องเรียน

              ปี พ.ศ.  2553  ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช. 102/26 ขนาด 4 ห้องเรียน

              อาคารประกอบ

              1.  อาคารเอนกประสงค์

              2.  โรงอาหาร

              3.  ห้องพักครู

              4.  ที่ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป

              5.  ส้วม

             6.  ห้องสมุด

             7.  โรงรถ

ปัจจุบันมีข้าราชการครู 10  ครููพี่เลี้ยง  1  คน  นักการภารโรง  1  คน  โดยมีนางศิริวรรณ  อนันต์แดง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเขาแงน

 

     

 

สภาพทั่วไปของโรงเรียนบ้านเขาแงน

โรงเรียนบ้านเขาแงน  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 5  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์  07-7653-117

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

               โรงเรียนบ้านเขาแงน  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2491  ครั้งแรกชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลวังตะกอบ้านเขาแงน  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านเขาแงน  ก่อตั้งโดยนายซิน  ทรัพย์สกุลและนายเสรี  นันท์สุคนธ์  มีพระครูธรรมจารีย์วงศ์ษาจารย์เจ้าคณะจังหวัดชุมพรในสมัยนั้นเป็นผู้อุปการะสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  1  หลัง  โต๊ะนักเรียน  20  ตัว  โต๊ะครู 1 ตัว  เปิดสอนครั้งแรกมีนักเรียน  18  คน  มีนายเยิ้ม  มาตรสถิตย์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก

                    โรงเรียนนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ของวัดเทพสงศ์วราราม  (วัดเขาแงน)  พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด  35  ไร่  อยู่ในเขตปกครองหมู่ที่ 5  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  โรงเรียนนี้ดำรงอยู่ใต้ด้วยงบประมาณของราชการ  โดยสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

                     ต่อมาโอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ. 2523  ต่อมาโอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  เมื่อวันที่ 7  กรกฏาคม  พ.ศ.  2547

                     ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเขาแงนเปิดทำการสอน  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  ชั้นอนุบาล 1 และชั้นอนุบาล 2  และระดับประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  รวมทั้งสิ้น  8  ห้องเรียน  1 หลัง  โรงครัว  1  หลัง  (สร้างด้วยเงินบริจาค)  โรงอาอาหาร  1  หลัง  ส้วม  2  หลัง  6  ที่นั้ง  ศาลาที่พักผู้ปกครอง 1 หลัง  (สร้างด้วยเงินบริจาค)  ศาลาทรงไทย  1 หลัง  (สร้างด้วยเงินบริจาค)  งบประมาณ  50,000  บาท  อาคารเรียนหลังใหม่ 2  ห้องเรียน  งบประมาณ  1,000,000  บาท  พระครูสุเทพโชติคุณ  เจ้าอาวาสวัดเทพวงศ์วราราม (วัดเขาแงน)  องค์ปัจจุบัน  สร้างให้โรงเรียน  โรงอาหารหลังใหม่่   จุนักเรียนได้ประมาณ  100  คน  สร้างโดยแพทย์หญิงสายทิพย์  เจนตระกูลโรจน์และคุณศุภพร  พลอยศุภผล  บริจาคงบประมาณก่อสร้าง  400,000  บาท

                    วันที่ 1  พฤศจิกายน พ.ศ.  2550  นายวิบูลย์  ปิยกิตติไพบูลย์  ผู้อำนวยการโรงรียนวัดวิเวการาม  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแงน

                    นับจนถึงปัจจุบันมีผู้บริหารโรงเรียน  จำวน  7  คน  มีคณะกรรมการร่วมดำเนินงานในการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียน  2  คณะ  คือ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  9  คนและคณะกรรมการที่ปรึกษา  จำนวน  15  คน

                   การดำเนินการต่างๆของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา  แต่ละระดับขั้นแบ่งครูรับผิดชอบประจำชั้นตามความรู้ความสามารถ ความถนักของแต่ละบุคคล  ในจำนวนครูทั้งหมด  5  คน  ผู้บริหาร 1  คน  ไม่มีลูกจ้างประจำ

ที่ตั้งโรงเรียนบ้านเขาแงน

                   ตั้งอยู๋หมู่ที่ 5  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 2  ประมาณ 7  กิโลเมตร

                   ขนาดพื้นที่โรงเรียนมีพื้นที่ 35  ไร่  ใช้สร้างอาคารเรียน  อาคารประกอบ  สนามฟุตบอล  สนามวอลเล่ย์บอล  สวนป่า  สระน้ำ  และสวนปลาม์ 

                    การเรียนการสอน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงข้้นประถมศึกษาปีที่ 6  จัดการเรียน  การสอน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

                     ปรัชญาของโรงเรียน  "พลานามัยภาพดี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานภูมิปัญญา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี่ " 

                     คำขวัญโรงเรียน  "  รู้เวลา  รู้หน้าที่  มีประชาธิปไตย  วินัยเคร่งครัด "

                สีประจำโรงเรียน  เขียว - เทา

                อักษรย่อของโรงเรียน  บ.ข.ง.

                สัญลักษณ์ของโรงเรียน  เขาแงนและหมวกบัญฑิต

                อัตลักษณ์ปฐมวัย  คือ ร่าเริงแจ่มใส  ยิ้มไหว้ทักทาย  สุขภาพกายดี

                อัตลักษณ์ขั้นพื้นฐาน  คือ  เน้นวิชาการ  สานคุณธรรม  นำเทคโนโลยีมาใช้

                เอกลักษณ์ของโรงเรียน  คือ  ภูมิทัศน์งาม  ความสะอาดเด่น

                วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  " ภายในปี 2557  โรงเรียนบ้านเขาแงนจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้น่าอยู่  รักษามาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้มาตรฐาน  สู่ประชาคมอาเซียนและมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

โรงเรียนบ้านคลองระ

 

ประวัติโรงเรียนบ้านคลองระ

                     โรงเรียนบ้านคลองระ  ต้ั้งอยู่หมู่ที่ 13  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110  โทรศัพท์  077630089  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล  ถึงระดับ  ประถมศึกษาปีที่ 6  มีเขตพื้นที่บริการ  3  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ 6 ,7 ,13 ตำบลวังตะกอ  มีเนื้อที่  12  ไร่

                     โรงเรียนบ้านคลองระ  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ.  2518  โดยมี  นายชิต  วรนุข  นายกฤษ  วิรชนชาญ  กำนันตำบลวังตะกอและประชาชนในพื้นทีได้มอบที่ดิน  ประมาณ 6  ไร่  และร่วมกันสร้างอาคารเรียน  ป 1 ก. ขนาด 2 ห้องเรียน  พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน  คิดเป็นเงิน  240,000  บาท  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ในปีแรกมีจำนวนนักเรียน  48  คน   ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายชิต  รัตนรินทร์  ครูโรงเรียนวัดประสาทนิกร  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และได้แต่งตั้งให้  นางสาวศิริวรรณ  โพธิ์พ่วง  เป็นครูช่วยสอน  ในปีเดียวกัน  ทางราชการให้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1  หลัง  เป็นเงิน  40,000  บาท

                     พ.ศ.  2519  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นางสาวสะอาด  ศรีพรหม  มาเป็นครูโรงเรียนนี้  รวมมีครูประจำการ  2  คน  ครูช่วยสอน  2  คน

                     พ.ศ.  2520  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป 1 ก. ขนาด  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน 250,000  บาท

ทางราชการได้บรรจุแต่งตั้ง  นางสาวสุดาพร  ศุกระกาญจนะ  มาเป็นครูโรงเรียนนี้  รวมมีครูประจำการ 3  คน  ครูช่วยสอน  1  คน

                     พ.ศ.  2521  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  ขนาด  3  ที่นั้ง  1  หลัง  เป็นเงิน  25,000  บาท  ทางราชการได้แต่งตั้งนายรังสิต  เมนะคงคา  มาเป็นครูโรงเรียนนี้ในปีเดียวกัน  นายกฤษน์  วีระชนชาญ  กำนันตำบลวังตะกอ  ได้มอบที่ให้อีก  6  ไร่  รวมจำนวนที่ดินทั้งหมด  12  ไร่

                     พ.ศ.  2522  ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายสำราญ  ส่งศรี  นายอุทัย  อังกาบย์ละออง  นายประสิทธิ์  สุวรรณสังข์  นางประนอม  เลิศศิลป์  มาเป็นครูโรงเรียนนี้  ปรับขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในปีพ .ศ. 2523

                     พ.ศ.  2523  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  1 หลัง  ขนาด 4  ที่นั่ง  เป็นเงิน  34,000  บาท

                     พ.ศ.  2525  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน   เป็นเงิน  160,000  บาท

                     พ.ศ.  2527  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  แบบ ป 1 ก.  ขนาด 2  ห้องเรียน  เป็นเงิน  299,000 บาท

                     30  กันยายน  2527  นายชิต  รัตนรินทร์  อาจารย์ใหญ่ฯ  ครบเกษียณอายุราชการ

                       9  มกราคม  2529  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายชำนิ  ภักดี  มาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่

                       2  ธันวาคม  2535  นายชำนิ  ภักดี  อาจารย์ใหญ่ฯ  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองปลา  และทางราชการได้แต่งตั้ง  นายวัฒนา  กองเจริญ  มาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนี้

                      พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณ  ซ่อมแซมอาคารเรียน  89,500  บาท

                     31 กันยายน  2541  นายวัฒนา  กองเจริญ  อาจารย์ใหญ่ฯ  ครบเกษียณอายุราชการ   

                      2  พฤศจิกายน  2541  ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายศักดิ์ชาย  ไหมทอง  มารักษาการในตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่่โรงเรียนบ้านคลองระ

                     16  ธันวาคม  2541  ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายศักดิ์ชาย  ไหมทอง  ให้ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนี้

                     พ.ศ.  2542 - 2544  ชาวบ้านและผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมกันบริจาคเงิน  และแรงงานสร้างอาคารเอนกประสงค์  กว้าง 10  ตารางเมตร  ยาว  22  ตารางเมตร  เป็นเงิน  300,000  บาท

                     5  กันยายน  2549-8  พฤศจิกายน  2550  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายมาโนช  เพ็งโคนา  ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนี้ 

                     4  ธันวาคม  2550-14  มกราคม  2554  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายบันเทิง  จันทร์มณี  ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนี้  ได้ระดมทรัพยากรจากแหล่งทุนภายนอกสถานศึกษาสมทบทุนร่วมกับชุมชนสร้างห้องสมุด 1 หลัง

                   14  มกราคม  2554-ปัจจุบัน  ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นางสาววิระวรรณ  บูรณากูล  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

 โรงเรียนเมืองหลังสวน

นายนพรุจ  เขียวสอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน

 

                   เดิมตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสวนศรีวิทยา  เมื่อวันที่  19  มกราคม  2536  ในปีแรกที่เปิดสอน  รับสมัครนักเรียนได้  231  คน  จำนวน 6  ห้องเรียน  โดยอาศัยอาคารชั่วคราวของโรงเรียนสวนศรีวิทยาเป็นสถานที่เรียน  มีครู- อาจารย์ของโรงเรียนสวนศรีวิทยาช่วยสอนจำนวน  20 คน  และครูจ้างอีก 4  คน

                    

 

                 

                       ในปีการศึกษาแรกที่เปิดสอน  นายยืนยง  กลิ่นรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา (ในขณะนั้น)  เป็นผู้บริหารสาขาด้วย  ช่วงเดือนมกราคม  2537  ผู้ปกครองนักเรียนและชาวอำเภอหลังสวนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  จำนวน  2  หลัง มี  12  ห้องเรียน  และโรงอาหาร  จำนวน  1  หลัง  ห้องน้ำนักเรียนชั่วคราว  จำนวน  2  หลัง  ขึ้นในที่ดินปัจจุบัน  โดยการประสานงานของ  นายสุชิน  บุญเพ็ญ  ผู้ชวยผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา  ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียนสาขาเป็นผู้ดูแลโรงเรียนร่วมกับสภาตำบลวังตะกอ  วันที่  29  มีนาคม  2537  กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดต้ั้ง  โรงเรียนเมืองหลังสวน  จึงได้แยกออกมาเป็นเอกเทศจากโรงเรียนสวนศรีวิทยา  ทุกวันนี้ชาวอำเภอหลังสวนมักนิยมเรียกโรงเรียนเมืองหลังสวนว่า  "สวนศรี 2" ตามชื่อโรงเรียนเดิม  หรือเรียกว่า  "โรงเรียนห้วยกลั้ง"  ตามสถานที่ตั้ง

 

โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ

 

***ประวัติโรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ***

                           

                  โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ  เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา  โดยการสนับสนุนส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช  2523  โดยนายประยูร  มัยโภคา  เป็นผู้รับใบอนุญาต  ตั้งอยู่เลขที่  80  ถนนเพชรเกษม  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาพาณิชยกรรม  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทว่ิชาบริหารธุรกิจ  ได้แก่  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการขาย-การตลาด  ต่อมาในปีพุทธศักราช  540  ได้ขออนุญาตเปิดสอนเพ่ิมอีกหนึ่งสาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปัจจุบันทางโรงเรียนได้ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุงพุทธศักราช 2546)  ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช  2540

                  ปีพุทธศักราช  2545  โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจได้รับอนุญาตในการขยายหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มจากกระทรวงศึกษาธิการ  โดยเปิดสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งแต่ชั้นก่อนปฐมวัย  ชั้นประถมศึกษาและชั้นมััธยมศึกษาตอนต้น  โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  ทั้งนี้การจัดอาคารสถานที่  ทางโรงเรียนได้แยกบริเวณระหว่างแผนกการศึกษาขั้นพื้นฐานกับแผนกอาชีวศึกษาออกจากกันแต่ยังคงอยู่ใพื้นที่เดียวกัน

                      ในปีการศึกษา 2551  ทางโรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ  แผนกอาชีวศึกษาได้เพิ่มหลักสูตรขึ้นอีกหนึ่งสาขาวิชา คือ  สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนระดับฝีมือในหสามารถประกอบอาชีพได้และเป็นการรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงที่กำลังเติบโตในปัจจุบัน

                      ตลอดเวลา  28  ปีที่ผ่านมา  โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจได้มุ่งเน้นพัฒนาในด้านวิชาการและกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน  จนทำให้โรงเรียนได้รับการยอมรับจากประชาชน  ชุมชน  หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี  ดังจะเห็นได้จากรางวัลเกียรติยศต่างๆที่ทางโรงเรียนได้รับ

                       ปีการศึกษา  2535  -ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น  ประเภทอาชีวศึกษา  จากเขตการศึกษา 3

                                                -ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  ประเภทอาชีพ


                       ปีการศึกษา  2536  -ได้รับรางวัลอุทยานการศึกษา  จากองค์การยูเสต

                       ปีการศึกษา  2537  -ได้รับรางวัลนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น  จากจังหวัดทหารบกชุมพร  จังหวัดชุมพร 

                                                -ได้รับรางวัลครูดีศรีชุมพร  จากสำนักงานคณะกรรมการ  คุรุสภาจังหวัดชุมพร

                       ปีการศึกษา  2543  -ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  จากกระทรวงศึกษาธิการ

                       ปีการศึกษา  2547  -ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก   จาก สมศ. 

                       ปีการศึกษา  2549  -ได้รับถ้วยประทานของพระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  จากการแข่งขันเรือ

                                                   ยาว  ประเภททีมนักเรียน จากงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ  อำเภอหลังสวน จังหวัด

                                                   ชุมพร

                                                 -นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง  ได้รับรางวัล  จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  

                                                   จังหวัดสุราาษฎร์ธานี 

                       ปีการศึกษา  2550  -ได้ครองถ้วยประทานของพระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  จากการแข่ง

                                                  ขันเรือยาว  ประเภททีมนักเรียน  จากงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ  อำเภอหลังสวน 

                                                  จังหวัดชุมพร  เป็นปีที่ 2

 

           

                      โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ  ตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพคน  เป็นการสร้างคนเพื่อนำไปสู่การสร้างชาติที่มั่นคง  ดังน้ั้นในการจัดการศึกษาจึงมีการจัดเตรียมการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน เพื่อการเรียนรู้อย่างมีศักยภาพและยังสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  สังคม  โดยการคัดสรรบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้  ความสามารถ  ความชำนาญ ความรับผิดชอบ  เอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด  เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษามีทักษะทางด้านวิชาชีพเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ  หรือสามารถเลือกศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  และยังผู้มีระเบียบ  มีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของชุมชน ดังคติพจน์ของโรงเรียนที่ว่า "ความรู้  คู่คุณธรรม"