ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ภุมิปัญญาหมอชาวบ้าน

ดิฉัน  นางกมลวรรณ  อำพวัน  อยู่บ้านเลขที่  75 หมู่ที่ 6 ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ซึ่งเป็นชาวตำบลวังตะกอโดยกำเนิด  เกิดมาในครอบครัวหมอพื้นบ้าน  ชีวิตจึงคลุกคลีอยู่กับภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน (หมอชาวบ้าน)  มาตลอดจนโต  จากคุณปู่่  จึงได้รับภูมิปัญญาเหล่านี้แทรกซึมเข้าในส่วนลึกตลอดเวลา  ด้วยสายเลือด  ด้วยความผูกพัน  ด้วยความใกล้ชิดพอเห็น ปู่ช่วยเหลือคนแล้ว เขาเหล่านั้นหายจากความทุกข์ทรมาน  ทำให้มีความรู้รู้สึกปลื้มอกปลื้มใจ  ภูมิใจ  จึงตั้งปณิธานให้กับตัวเองว่าจะต้องสืบสานภูมิปัญญาเหล่านี้ให้ได้  จึงเริ่มศึกษาหาข้อมูลจดจำสิ่งต่างๆ  ไปทีละน้อย  แม้แต่ปู่ไปหาคนไข้ก็จะได้ไปด้วยแทบทุกครั้ง  จนกระทั่งคุณปู่เสียชีวิต  จึงได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน (หมอชาวบ้าน)  จนได้หนังสือรับรอง  ตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยสามารถให้ดำเนินการได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. การประกอบโรคศิลปะที่กระทำต่อตนเอง

๒.การช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ป่วยตามหน้าที่  ตามกฏหมายหรือตามธรรมจรรยา  โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน

๓.กระทรวง  ทบวง  กรม  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  สุขาภิบาล  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด  หรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

๔.ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  กระทำการประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของผู้ประกอบการโรคศิลปะตามที่รัฐมนตรีกำหนด

หนังสือรับรองออกให้  ณ  วันที่ ๑๑  เดือน  มิถุนายน  ๒๕๕๖ จาก กรมการแพย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข