ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ตำนานเครื่องปั้นดินเผา..บ้านบากแดง...

           คุณกิตติ  อนันต์แดง  อยู้บ้านเลขที่  104  หมู่ที่ 12  บ้านบากแดง  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  เป็นชาวตำบลวังตะกอ  โดยกำเนิด  ในวัยเด็ก  วิถีชีวิตจึงผูกพันอยู่กับธรรมชาติ และชื่นชอบการทำงานด้านศิลป  ทั้งงานปั้น  วาดภาพ  แกะ  ตัด  แต่ง โดยเริ่มจากการคิดประดิษฐ์ของเล่นจากสิ่งต่างๆรอบตัว  ไม่ชอบเลียนแบบใคร หลังจากจบชั้นประถมศึษาปีที่ 6  จึงตัดสินใจเข้าเรียนศิลปะ  จากน้้นเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ ซึ่งเทคนิคต่างๆมีความน่าสนใจ  พร้อมทำงานควบคู่กันไปด้วยจนสำเร็จการศึกษา  และเข้าศึกษาปริญญาตรีคณะศิลปกรรมสาขาทัศนศิลป์  มหาวิทยาลัยรังสิต  จึงตัดสินใจเดินทางกลับภูมิลำเนา  เริ่มต้นชีวิตการทำงานที่บ้านบากแดง  สร้างสวนสีฝุ่น ให้ดินมีลักษณะเหนียวและเนียน ไม่ต้องทาสีเคลือบ  และมีความเสียหายจากการเผาน้อย  ชิ้นงานมีน้ำหนักเบา  และประยุกต์ให้เป็นงานแขวน  โดยใช้เชือกเพียงเส้นเดียวเป็นงานปั้น 2 แบบ คือ  งานหล่ออัดพิมพ์และงานปั้น ซึ่งผสมจินตนาการ  อารมณ์  ความรู้สึก  ของคนนั้นเข้าไปได้อย่างลงตัว  จึงได้คิดประดิษฐ์ออกแบบเตาเผาเพื่อให้ช่วยประหยัดไฟ การบรรจุงานให้ได้มาก  โดยการทำเตาเผาให้เป็นขั้นบันได  และได้ถ่ายทอดวิชาความรู้  ด้านศิลปให้กับ  นักเรียน  นักศึกษา  ผูู้สนใจทั่วไป  ทั้งในท้องถิ่นและต่างจังหวัด โดยดินที่ใช้จะเป็นดินในท้องถิ่นของตนเอง  เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้าน  และเกิดความผูกพันอันดีในครอบครัวและชุมชน   เกิดความสมัครสมาน  และช่วยให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

เกียรติคุณที่ได้รับได้แก่

พ.ศ. 2547  ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินร่วมสมัย จังหวัดชุมพร

พ.ศ. 2551  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมดีเด่นประจำจังหวัด

                   ได้รับเกียรติบัตรจังหวัดชุมพร  โครงการเมืองไทยเมืองคนดีแสดงว่าเป็นผู้ดำรงตนในศีลธรรม  จริยธรรม  และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

พ.ศ. 2554  ครูภูมิปัญญาไทย  รุ่นที่ 7  ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  โดยผลิตเครื่องปั้นดินเผาเพื่อการตกแต่ง  จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

โดยผลิตและจำหน่าย  เครื่องปั่นดินเผาตกแต่งบ้าน  ตกแต่งสวน  ซึ่งเป็นสินค้าโอทอป  บ้านบากแดง  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร

ชมงานเพิ่มเติมได้ที่  http:www.suanseefoon.com

สนใจสั่งซื้อได้ที่  คุณกิตติ  อนันต์แดง  Tel. 081-8921310