ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่อง เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่อง เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ