ลำดับ หัวข้อ วันที่
1ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๔ ooo๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
2ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
3จ้างเหมาบริการซ่อมแซมหน้าต่างบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
4ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
5ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
6ซื้อชุดโต๊ะทำงานของรองนายกเทศมนตรี จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
7ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน ศพด.บ้านนอกไส จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 2565
8ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พ.ค. 2565
9ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนซอยท่าหลา หมู่ที่ 8 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เม.ย. 2565
10จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2565