Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (egp)
 
 
   
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๔ ooo๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
2ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
3จ้างเหมาบริการซ่อมแซมหน้าต่างบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
4ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
5ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
6ซื้อชุดโต๊ะทำงานของรองนายกเทศมนตรี จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
7ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน ศพด.บ้านนอกไส จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 2565
8ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พ.ค. 2565
9ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนซอยท่าหลา หมู่ที่ 8 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เม.ย. 2565
10จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2565
11ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2565
12ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเขางาย-คลองส้มโอ หมู่ที่ 6 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 พ.ค. 2565
13ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เม.ย. 2565
14ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 11,5 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เม.ย. 2565
15จ้างทำป้ายไวนิล จุดตรวจ จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 เม.ย. 2565
16จ้างจ้างจัดเตรียมสถานที่ และติดตั้งระบบไฟฟ้า สำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 เม.ย. 2565
17ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 เม.ย. 2565
18ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 เม.ย. 2565
19ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 เม.ย. 2565
20ซื้อชุดรับแขกไม้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2565
[ 1 ][ 2 ]  >  >>
     
     
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต