ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่ ,ภาษีป้าย

  

กองคลัง

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก

             1.  โรงเรือนกับที่ดิน  ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนนั้นๆ  และ

             2. สิ่งปลูกสร้างอื่นๆกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสิ่งปลูกสร้างนั้น

โรงเรือน  หมายถึง  บ้าน  ตึกแถว  ร้านค้า  สำนักงาน  บริษัท  ธนาคาร  โรงแรม  โรงภาพยนตร์  โรงพยาบาล  โรงเรียน  แฟลต  หรือ  อพาร์ทเม้นท์  คอนดอมิเนียม  หอพัก  สนามมวย  สนามม้า  คลังสินค้า  ฯลฯ

สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ    หมายถึง  ท่าเรือ  สะพาน  อ่างเก็บน้ำ  ถังเก็บน้ำมัน  คานเรือ  ซึ่งมีลักษณะการก่อสร้างติดที่ดินเป็นการถาวร

ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ  หมายถึง  ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ และบริเวณต่อเนื่องกัน  ซึ่งตามปกติใช้ได้ด้วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น   ผู้มีหน้าที่เสียภาษี  คือ  ผู้รับประเมิน  อันหมายถึง  ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน

ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน)จะต้องยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2  ภายในวันที่  28  กุมภาพันธ์  ของทุกปี

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง  ดังนี้

1.  ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ล่วงมาแล้ว

2.  รายละเอียดจำนวนอาคารที่มีกรรมสิทธิ์อยู่ทั้งสิ้นในเขตเทศบาล

3.  รายการจำนวนเนื้อที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์แต่ละแปลง

4.  บัตรประจำตัวประชาชน

การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เจ้าพนักงานจะทำการประเมินภาษีจากค่ารายปี  ค่ารายปี  หมายถึง  จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆ

อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ผู้รับประเมินจะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ  12.5 ของค่ารายปี

การชำระเงิน

          เมื่อผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน)  ได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษี ภ.ร.ด. 8)  จะต้องชำระค่าภาษี  ณ  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  กองคลัง  ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

การยื่นอุธรณ์

           กรณีที่ผู้ประเมินได้รับแจ้งประเมินค่าภาษีแล้วไม่พอใจในการประเมินภาษี  ให้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินใหม  ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี

การไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา

            กรณีที่ผู้ประเมินไม่ชำระค่าภาษีภายในกำหนดระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด  จะต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้

            1.  ถ้าค้างชำระเกิน  1 เดือน  นับแต่วันที่พ้นกำหหนดระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด  จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้าง

            2. ถ้าค้างชำระเกิน 1 เดือน  แต่ไม่เกิน 2 เดือน  จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้าง

            3. ถ้าค้างชำระเกิน 2 เดือน  แต่ไม่เกิน 3 เดือน  จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง

            4. ถ้าค้างชำระเกิน 3 เดือน  แต่ไม่เกิน 4 เดือน  จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ  10 ของค่าภาษีที่ค้าง

บทกำหนดโทษ

            ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในกำหนดผู้นั้นจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย  เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้าย  อันหมายถึง  ป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมาย  ที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น  เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นๆ  เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ  ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก  จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

ข้้นตอนการชำระภาษีป้าย

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย

- ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ.ป. 1  ภายในวันที่  31  มีนาคม  ของทุกปี

- กรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่  จะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1  ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ติดตั้งใหม่

การชำระเงินค่าภาษี 

  ป้ายประเภท  1  หมายถึง  ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา  3  บาท  ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร

  ป้ายประเภท  2  หมายถึง  ป้ายที่มีอักษรไทยปนไปกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ  และหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา  20  บาท  ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร

  ป้ายประเภท  3  หมายถึง  (ก)  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย  ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ  หรือไม่หรือ

                                   (ข)  ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร

เมื่อคำนวนพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราส่วนต่ำกว่าป้าย  200  บาท  ให้เสียภาษีป้ายละ  200  บาท

การไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด

 -  ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใด  ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ  10  ของค่าภาษี

-  ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใด  ไม่ชำระเงินค่าภาษีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2  ของค่าภาษี

 ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่  เป็นภาษีที่จัดเก็บจากที่ดิน  ซึ่งหมายถึง  พื้นที่ดิน  พื้นที่ๆเป็นภูเขาที่มีน้ำด้วย

ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่

ให้เจ้าของที่ดินมีหน้าที่ต้องเสียภาษี  ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.บ.ท. 5)  ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบลวังตะกอ  ทุกรอบระยะเวลา 4  ปี

กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไปให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลา   30  วัน  นับจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจำนวนที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง

การชำระเงินค่าภาษี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ภายในวันที่ 30  เมษายน  ของทุกปี

การไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด

กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีก  ร้อยละ 10  ของจำนวนเงินค่าภาษี

กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2  ต่อเดือน  ของจำนวนเงินค่าภาษี

การลดหย่อน

บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียว  หรือหลายแปลงทีอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวังตะกอ  และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตนเป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน  หรือประกอบกสิกรรมของตนให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ 1 ไร่