Username :
Password :
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
 
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 4 คน] เมื่อ 02 มี.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๙ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 4 คน] เมื่อ 02 มี.ค. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 4 คน] เมื่อ 02 มี.ค. 2565
คู่มือ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 4 คน] เมื่อ 02 มี.ค. 2565
คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 13 คน] เมื่อ 02 มี.ค. 2565
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 4 คน] เมื่อ 02 มี.ค. 2565
พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 3 คน] เมื่อ 02 มี.ค. 2565
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ๒๕๔๐ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 3 คน] เมื่อ 02 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต