ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่องรายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลวังตะกอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครี่งปีแรก)

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่อง รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลวังตะกอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครึ่งปีแรก)