ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย.๒๕๖๑ นายประวิทย์ ภูมิระวิ นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลวังตะกอ ให้การต้อนรับทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ ที่ได้เข้ามาทำการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลวังตะกอ จำนวน ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธรณะ และด้านธรรมาภิบาล และทีมประเมินประสิทธิภาพฯ ระดับจังหวัด ได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับในส่วนของเทศบาลตำบลวังตะกอ ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ ผ่านเกณฑ์ในแต่ละด้านครบทุกด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ คะแนนที่ได้ ๑๐๐ จากคะแนนเต็ม ๑๔๐  คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓

ด้านที่ ๒ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  คะแนนที่ได้ ๑๕๖ จากคะแนนเต็ม ๒๑๕ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๖ 

ด้านที่ ๓ ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง คะแนนที่ได้ ๑๙๐ จากคะแนนเต็ม ๒๔๕ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๕

ด้านที่ ๔ ด้านการบริการสาธารณะ คะแนนที่ได้ ๒๔๕ จากคะแนนเต็ม ๓๔๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๖ 

ด้านที่ ๕ ด้านธรรมาภิบาล คะแนนที่ได้ ๔๕ จากคะแนนเต็ม ๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๓ 

โดยมีผลรวมคะแนนทั้ง ๕ ด้าน คะแนนที่ได้ ๗๓๖ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐๕ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๓ ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

  • ไฟล์ที่แนบ