ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท ปี ๒๕๖๒

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๒๕๖๒ นายประวิทย์ ภูมิระวิ นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลวังตะกอ ให้การต้อนรับทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ ที่ได้เข้ามาทำการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลวังตะกอ จำนวน ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธรณะ และด้านธรรมาภิบาล และทีมประเมินประสิทธิภาพฯ ระดับจังหวัด ได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับในส่วนของเทศบาลตำบลวังตะกอ ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ ผ่านเกณฑ์ในแต่ละด้านครบทุกด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ คะแนนที่ได้ ๑๐๖ จากคะแนนเต็ม ๑๔๐  คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๑

ด้านที่ ๒ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  คะแนนที่ได้ ๑๕๗ จากคะแนนเต็ม ๒๒๕ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๗ 

ด้านที่ ๓ ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง คะแนนที่ได้ ๑๔๘ จากคะแนนเต็ม ๒๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๗

ด้านที่ ๔ ด้านการบริการสาธารณะ คะแนนที่ได้ ๓๔๐ จากคะแนนเต็ม ๔๓๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๖ 

ด้านที่ ๕ ด้านธรรมาภิบาล คะแนนที่ได้ ๔๘ จากคะแนนเต็ม ๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๔ 

โดยมีผลรวมคะแนนทั้ง ๕ ด้าน คะแนนที่ได้ ๗๙๙ จากคะแนนเต็ม ๑๐๘๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๘ ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบโดยทั่วกัน