ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประกาศใช้ระเบียบ ทต.วังตะกอว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง พ.ศ.2560

ประกาศใช้ระเบียบเทศบาลตำบลวังตะกอว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวังตะกอ พ.ศ.2560