ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ขอเชิญรับเงินค่าเดินทางไปราชการเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่นเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่ตำบลวังตะกอ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบการรับซื้อ-ส่งออกผลไม้และบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่ตำบลวังตะกอ  รับเงินค่าเดินทางไปราชการ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่น เข้ามาอาศัยในพื้นที่ตำบลวังตะกอ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลวังตะกอ ที่ 98/2564 ตั้งแต่วันที่ 18-31 พฤษภาคม 2564 ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลวังตะกอ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำปตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ