ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ขอเชิญร่วมโครงการปลูกปลาม์พันธ์ดี

สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการปลูกปลาม์พันธ์ดีทดแทนสวนเก่า โดยทางจังหวัดจะมีการสนับสนุนต้นปลาม์พันธ์ดีแก่เกษตรกร คนละไม่เกิน ๑๐ ไร่ ไร่ละ ๒๐ ต้น ติดต่อขอแบบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน พร้อมแนบหลักฐานดังนี้

๑.แบบสมัครเกษตรกรฯที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑ ฉบับ

๒.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

๓.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๔.สำเนาที่ดินเอกสารสิทธิที่จะปลูกปลาม์  จำนวน ๑ ฉบับ

ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐