ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ขอเชิญลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

วันพุธที่ ๑๔ ก.พ.๒๕๖๑ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ขอเชิญประชาชนชาวตำบลวังตะกอ ที่ได้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน(ทะเบียนคนจน) เข้าร่วมประชุม ในวันอังคาร ที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเมืองหลังสวน เพื่อให้ข้อมูลและแจ้งความประสงค์ในการรับสวัสดิการเพิ่มเติมตามนโยบายรัฐบาล ในการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อช่วยให้รัฐบาลมีข้อมูลท่ี่ถูกต้องในการจัดสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมต่อไป โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐมาด้วย