ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ขอเชิญสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล)

เทศบาลตำบลวังตะกอ ขอเชิญท่านที่สนใจสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) ซึ่งอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก คือบุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละ และอุทินตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ใช้ชื่อว่าา "อถล"

ผู้ที่จะสมัครเป็น อถล.ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑.มีสัญชาติไทย

๒.อายุไม่ต่ำกว่า ๗ ปีบริบูรณ์

๓.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

๔.มีความสมัครใจและจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

๕.เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนร่วม

๖.เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

๗.เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

***กรณีที่ผู้สมัคไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.

โดย อถล.มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑.ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

๒.เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

๓.สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

๔.เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น

๕.ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล. เพื่อดำเนินการเกียวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษ์สิ่งแวดล้อม

สมัครได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลวังตะกอ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หลักฐานประกอบการรับสมัครมีดังนี้

-สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

-รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย