ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

รายงานสรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่อง รายงานสรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลวังตะกอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐