ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ให้เจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลวังตะกอ ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ปี ๒๕๖๑

ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลวังตะกอ ประกาศประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ในข่่ายต้องชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลวังตะกอ ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

-ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.๒) ได้ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

-ชำระเงินภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประเมิน

ภาษีป้าย

-ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) ได้ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

-ชำระเงินภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประเมิน

ภาษีบำรุงท้องที่

-ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) ได้ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

ท่านสามารถติดต่่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลวังตะกอ โทรศัพท์ ๐๗๗-๖๕๓๐๖๑

-